അടയ്ക്കുക

ബിസിഎം ഒജാസ്

ബിസിഎം ഒജാസ്, 56 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്, ബിസിഎം കോളേജ് , കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : bcmojass[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04812582171
വിഭാഗം / തരം: എൻ. ജി .ഓ
Pincode: 686001

ദിശ