അടയ്ക്കുക

റീജിയണൽ ട്രാൻപോർട്ട് ഓഫീസ്, കോട്ടയം

റീജിയണൽ ട്രാൻപോർട്ട് ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ. കോട്ടയം 686002.

ഇ-മെയില്‍ : kl05[dot]mvd[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 0481-2560429
വെബ്സൈറ്റ് : https://mvd.kerala.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ഗതാഗതം
Pincode: 686002