അടയ്ക്കുക

സെൻട്രൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി

സെൻട്രൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി, സചിവോത്തമപുരം


ഫോണ്‍ : 2432238
വിഭാഗം / തരം: ഹോമിയോപ്പതി ആശുപത്രി
Pincode: 686532