അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഏറ്റുമാനൂർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഏറ്റുമാനൂർ


ഫോണ്‍ : 0481-2535573
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686631