അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മണിമല

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മണിമല


ഫോണ്‍ : 04828-247031
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686543