അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മുണ്ടൻകുന്ന്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മുണ്ടൻകുന്ന്


ഫോണ്‍ : 0481-2551201
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686503