അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മാടപ്പള്ളി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മാടപ്പള്ളി


ഫോണ്‍ : 0481-2472745
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686536