അടയ്ക്കുക

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തൃക്കോടിത്താനം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തൃക്കോടിത്താനം


ഫോണ്‍ : 0481-2445470
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686104