അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ ടി.ബി. സെന്റർ

ജില്ലാ ടി.ബി. സെന്റർ, കോട്ടയം


ഫോണ്‍ : 0481-2303965
വിഭാഗം / തരം: ടിബി സെന്റർ / ക്ലിനിക്സ്
Pincode: 686001