അടയ്ക്കുക

കർഷക പെൻഷൻ

തീയതി : 04/01/2022 - 31/03/2023 | മേഖല: കൃഷി വകുപ്പ്

കർഷകരുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : https://keralaagriculture.gov.in/en/karshakapension/

ഗുണഭോക്താവ്:

60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ.

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

പെൻഷൻ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

കൃഷിഭവനുകൾ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്