അടയ്ക്കുക

മണ്ണ് ആരോഗ്യ മാനേജ്മെന്റ്

തീയതി : 04/01/2022 - 31/03/2023 | മേഖല: കൃഷി വകുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മണ്ണ് വിഭവത്തിന്റെ ശോഷിച്ച പോഷക നില കണക്കിലെടുത്ത് വിളകളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മണ്ണ് പരിശോധനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മണ്ണ് പരിശോധന ഫലങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സേവനം നൽകും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : https://keralaagriculture.gov.in/en/2021/05/06/srhm-schemes/

ഗുണഭോക്താവ്:

ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

സബ്‌സിഡി, കാർഷിക ഇൻപുട്ടുകൾ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

കൃഷിഭവനുകൾ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്