അടയ്ക്കുക

മെയിൽ കാഫ്‌ ഫാട്ടേണിങ്

തീയതി : 02/11/2022 - 31/03/2023 | മേഖല: മൃഗസംരക്ഷണം

ഒരു ജില്ലയിൽ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലേക്ക് 123 എരുമക്കുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തു
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവ്:

കർഷകർ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

സ്വയം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുകയും മാംസ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് വെറ്ററിനറി സർജന് സമർപ്പിക്കുന്നു.