അടയ്ക്കുക

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി

തീയതി : 01/01/2017 - 31/12/2020 | മേഖല: സാമൂഹിക ക്ഷേമം

പ്രായമായ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി.

ഗുണഭോക്താവ്:

വൃദ്ധസഹോദരങ്ങൾ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

പെന്‍ഷന്‍

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക ( ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക)

കാണുക (45 KB)