അടയ്ക്കുക

വിള ആരോഗ്യ മാനേജ്മെന്റ്

തീയതി : 04/01/2022 - 31/03/2023 | മേഖല: കൃഷി വകുപ്പ്

വിളകളുടെ ആരോഗ്യം സുസ്ഥിര കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്, അതിനാൽ കീടനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : https://keralaagriculture.gov.in/en/2021/05/06/crop-health-management/

ഗുണഭോക്താവ്:

ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

സബ്‌സിഡി, കാർഷിക ഇൻപുട്ടുകൾ

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

കൃഷിഭവനുകൾ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്