അടയ്ക്കുക

വിള ഇൻഷുറൻസ്

തീയതി : 04/01/2022 - 31/03/2023 | മേഖല: കൃഷി വകുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന 25 പ്രധാന വിളകൾക്ക് വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : https://keralaagriculture.gov.in/en/?s=crop+insurance

 

ഗുണഭോക്താവ്:

ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍:

ഇൻഷുറൻസ്

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം

കൃഷിഭവനുകൾ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്