അടയ്ക്കുക

ആംസ് ലൈസൻസ്

ആംസ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ

സന്ദർശിക്കുക: https://ndal-alis.gov.in/armslicence/applyOnline.do

എച്ച് വിഭാഗം , ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കാര്യാലയം കളക്ടറേറ്റ് , കോട്ടയം
സ്ഥലം : കോട്ടയം | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686002