അടയ്ക്കുക

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്‍

വൈദ്യുതി ബില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അടക്കുവാനും, മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ക്കും കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ  വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

സന്ദർശിക്കുക: https://wss.kseb.in/selfservices/

കെ.എസ്.ഇ.ബി, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഡിവിഷന്‍

സ്ഥലം : എസ്. എച് 1, വയസ്‌കര | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686001
ഇ-മെയില്‍ : ksebktmc[at]gmail[dot]com