അടയ്ക്കുക

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്‌ട്രേഷൻ

എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തൊഴിലുടമയും തൊഴിലന്വേഷകര്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

സന്ദർശിക്കുക: https://www.employment.kerala.gov.in/

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, 6th ഫ്ലോർ , തൊഴിൽ ഭവൻ ,
സ്ഥലം : വികാസ്ഭവൻ പി .ഓ | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695033
ഫോണ്‍ : 04712306246 | ഇ-മെയില്‍ : deker[dot]emp[dot]lbr[at]kerala[dot]gov[dot]in