അടയ്ക്കുക

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം, കോട്ടയം

സന്ദർശിക്കുക: https://kottayam.nic.in/public-grievance/

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര വിഭാഗം, ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം – 686002
സ്ഥലം : ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686002
ഇ-മെയില്‍ : collectoratektm[dot]ker[at]nic[dot]in

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍

സന്ദർശിക്കുക: http://cmo.kerala.gov.in/

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്‍ "സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോര്‍വേഡ്", സെക്രറ്റേറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം – 695001
സ്ഥലം : സെക്രറ്റേറിയേറ്റ് | നഗരം : തിരുവനന്തപുരം | പിന്‍ കോഡ് : 695001
ഫോണ്‍ : 0471-2517297