അടയ്ക്കുക

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്‌

പുതിയ റേഷന്‍കാര്‍ഡിനുള്ള  അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും, മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കും  പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ  സിവില്‍സപ്ലൈസ്‌കേരള[ഡോട്ട്]ജിഒവി[ഡോട്ട്]ഇന്‍    പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക.

സന്ദർശിക്കുക: http://www.civilsupplieskerala.gov.in

ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ്

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
സ്ഥലം : കളക്ടറേറ്റ് പി .ഓ | നഗരം : കോട്ടയം | പിന്‍ കോഡ് : 686002