അടയ്ക്കുക

എൻ്റെ ജില്ല മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്ര വിവരങ്ങളും ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നാഷണൽ ഇൻഫോര്മാറ്റിക്സ് സെൻറ്ററിൻറെ സംരംഭമാണ് എൻ്റെ ജില്ല.
ഡൌൺലോഡ് ആപ്പ് : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nic.entejilla&hl=en_IN&gl=US