അടയ്ക്കുക

ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം

ജില്ലയിൽ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ അധികാരം ജില്ലാ കളക്ടർക്കാണ്. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും , കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ ഒരേയൊരു ഓഫീസാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസ്. ഇലക്ടറൽ റോൾ തയ്യാറാക്കൽ, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യൽ, സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അംഗീകാരം, ജനസഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളും ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്നു. വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അംഗീകാരം തുടങ്ങിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, നടത്തുന്നു.

പൗര സേവനങ്ങൾ

ഫോം-6 – പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ/ഇലക്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ

ഫോം-7 – വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് ഇല്ലാതാക്കൽ

ഫോം-8 –
എ) അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിനകത്തും മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുമുള്ള താമസസ്ഥലം മാറ്റൽ.

ബി) നിലവിലുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിലെ എൻട്രികൾ തിരുത്തൽ,

സി) EPIC മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, കൂടാതെ

ഡി) വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ.

ഫോം-6A – വിദേശ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തൽ

ഫോം-6 ബി – വോട്ടർ പട്ടികയിലെ എൻട്രികൾ ആധികാരികമാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ ആധാർ നമ്പർ സമർപ്പിക്കൽ.

നിലവിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ ആധാർ നമ്പർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് ലിങ്ക് : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eci.citizen&hl=en_IN&gl=US

ഫോം ലിങ്ക് – http://www.ceo.kerala.gov.in/eregistration.html

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം :
എൻറോൾമെന്റിനും തിരുത്തലിനും (വോട്ടർ പോർട്ടൽ/എൻവിഎസ്പി പോർട്ടൽ) https://www.nvsp.in/, https://voterportal.eci.gov.in/, വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈനായി, ഇലക്ട്‌റൽ റെജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ / അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്‌റൽ റെജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുക.

ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ


ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ : https://eci.gov.in/
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസര്‍, കേരളം: http://www.ceo.kerala.gov.in/
കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ https://www.sec.kerala.gov.in/