അടയ്ക്കുക

ഭരണപരമായ സജ്ജീകരണം

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാലുതരം ഭരണസംവിധാനമാണുള്ളത്.

  • കേരളത്തിലെ പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന താലൂക്കും വില്ലേജ് ഭരണവും.
  • പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം കൈകാര്യം ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് ഭരണം.
  • ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ.
  • കേരളത്തിലെ പ്രവിശ്യാ ഭരണത്തിനുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ.

കോട്ടയം ജില്ലയെ 5 താലൂക്കുകളും, അതില്‍ 100 വില്ലേജുകളും ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ;

  • ചങ്ങനാശ്ശേരി
  • കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
  • കോട്ടയം
  • മീനച്ചില്‍
  • വൈക്കം