അടയ്ക്കുക

കപ്പയും മീൻകറിയും

തരം:   മെയിന്‍ കോഴ്സ്
kappa meen

കപ്പയും മീൻകറിയും കേരളീയരുടെ വിശിഷ്ട ഭോജനം ആണല്ലോ.വേവിച്ച കപ്പയും, കുടംപുളി ഇട്ടു വെച്ച മീൻകറിയും എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.