അടയ്ക്കുക

കേരളം

Dr Raju Narayana Swamy
ഡോ രാജു നാരായണസ്വാമി ഐഎഎസ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 16/12/2019

1991 ഐഎഎസ് ബാച്ചിലെ അഖിലേന്ത്യ ടോപ്പറാണ് ഡോ രാജു നാരായണ സ്വാമി. നേരത്തെ തൃശൂർ, കാസർകോട് ജില്ലാ കളക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ