അടയ്ക്കുക

കേരളം

ശ്രീ. പി. കെ. സുധീർ ബാബു ഐ എ എസ്
ശ്രീ പി. കെ. സുധീർ ബാബു ഐ എ എസ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 06/05/2019

ശ്രീ പി. കെ. സുധീർ ബാബു ഐ എ എസ് 2018 ഡിസംബർ മാസം കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറായി നിയമിതനായി. ഇദ്ദേഹം ഇതിനു മുൻപേ ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ