മുൻകാല സംഭവങ്ങൾ

Certificate Retrieval Camp

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദാലത്ത് – വെള്ളപ്പൊക്കം 2018

തുടക്കം : 20/09/2018 | അവസാനം : 30/11/2018

വേദി:

കല്ലറ പഞ്ചായത്ത് , വൈക്കം താലൂക്ക്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കാണുക(4 MB)
ചിത്രങ്ങളില്ല

” ജനകീയം ഈ അതിജീവനം ” സാമൂഹിക സംഗമം

തുടക്കം : 19/07/2019 | അവസാനം : 20/07/2019

വേദി:

മാമൻമാപ്പിളഹാൾ കോട്ടയം
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കാണുക(7 MB)