അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികൾ

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, അതിരമ്പുഴ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, അതിരമ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 0481-2730095
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686562

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, അയ്മനം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, അയ്മനം

ഫോണ്‍ : 0481-2516149
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686012

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഈരാറ്റുപേട്ട

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഈരാറ്റുപേട്ട

ഫോണ്‍ : 04822-277425
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686122

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഏറ്റുമാനൂർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഏറ്റുമാനൂർ

ഫോണ്‍ : 0481-2535573
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686631

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തൃക്കോടിത്താനം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, തൃക്കോടിത്താനം

ഫോണ്‍ : 0481-2445470
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686104

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാറമ്പുഴ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാറമ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 0481-2770829
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686004

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പൂഞ്ഞാർ

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പൂഞ്ഞാർ

ഫോണ്‍ : 04822-274994
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686581

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ബ്രഹ്മമംഗലം

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ബ്രഹ്മമംഗലം

ഫോണ്‍ : 04829-274427
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686605

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മണിമല

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മണിമല

ഫോണ്‍ : 04828-247031
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686543

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മരങ്ങാട്ടുപള്ളി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മരങ്ങാട്ടുപള്ളി

ഫോണ്‍ : 04822-250400
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686633