അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികൾ

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മാടപ്പള്ളി

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മാടപ്പള്ളി

ഫോണ്‍ : 0481-2472745
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686536

24 X 7 പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മുണ്ടൻകുന്ന്

പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, മുണ്ടൻകുന്ന്

ഫോണ്‍ : 0481-2551201
വിഭാഗം / തരം: പി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686503

ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി

ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി, വടവാതൂർ

ഫോണ്‍ : 0481-2576198
വിഭാഗം / തരം: ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രി
Pincode: 686010

ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ

ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, വൈക്കം, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ : 2673281
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686143

ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത്

ഐ സി എച്ച് , അമ്മഞ്ചേരി, കോട്ടയം,

ഫോണ്‍ : 0481-2597344
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി
Pincode: 686561

എം ജി ഡി എം ആശുപത്രി

എം ജി ഡി എം ആശുപത്രി, കങ്ങഴ

ഫോണ്‍ : 2494244
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686541

എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെന്റർ

എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, നാഗമ്പടം

ഫോണ്‍ : 2562240
വിഭാഗം / തരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി
Pincode: 686001

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അയർക്കുന്നം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, അയർക്കുന്നം

ഫോണ്‍ : 0481-2545950
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686564

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അറുനൂറ്റിമംഗലം

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, അറുനൂറ്റിമംഗലം

ഫോണ്‍ : 04829-252376
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686604

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇടമറുക്

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ഇടമറുക്

ഫോണ്‍ : 04822-220101
വിഭാഗം / തരം: സി.എച്ച്.സി.
Pincode: 686586