അടയ്ക്കുക

പോലീസ് ഓഫീസ്

അഡിഷണൽ എസ് .പി . അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

അഡിഷണൽ എസ് .പി . അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspadmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 042812564770
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

അയർക്കുന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

അയർക്കുന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : shoayrkmpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812546660
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686564

ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shoetptpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822272228
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686121

എ സി – ഐ എ ആർ സി കോട്ടയം

എ സി - ഐ എ ആർ സി കോട്ടയം, കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : ac1arktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812561304
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

എരുമേലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

എരുമേലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shoemlyktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04828247141
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686509

ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shoetmnrpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812535517
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686631

കടുത്തുരുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കടുത്തുരുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shoktrtpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04829282323
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686604

കറുകച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കറുകച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shokrhllpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812485126
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686540

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shokjpypsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04828202800
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686507

കിടങ്ങൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കിടങ്ങൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shokgorktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822254195
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686572