അടയ്ക്കുക

പോലീസ് ഓഫീസ്

കുമരകം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കുമരകം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shokmkamktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812524339
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686563

കുറവിലങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കുറവിലങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shokrvlgdktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822230323
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686633

കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shoktymestktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812560333
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

കോട്ടയം ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കോട്ടയം ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shotrktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812581578
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686001

കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shoktymwstktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812567210
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686001

ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shogandingrps[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812597210
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686008

ചങ്ങനാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ചങ്ങനാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shocgrypsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812420100
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686101

ചിങ്ങവനം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ചിങ്ങവനം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shochvnmpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812430587
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686531

ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്

ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്, കളക്ടറേറ്റ് പി . ഒ കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : spktym[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812564700
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

ഡി.വൈ.എസ്.പി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ഡി വൈ എസ് പി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പൊൻകുന്നം പി.ഓ. കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspkjpyktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04828222222
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686507