അടയ്ക്കുക

പോലീസ് ഓഫീസ്

ഡി.വൈ.എസ്.പി. കോട്ടയം

ഡി .വൈ .എസ് .പി കോട്ടയം, കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812564103
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

ഡി.വൈ.എസ്.പി. ചങ്ങനാശ്ശേരി

ഡി വൈ എസ് പി ചങ്ങനാശ്ശേരി, ചങ്ങനാശ്ശേരി പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspcgryktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812422100
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686101

ഡി.വൈ.എസ്.പി. ഡി.സി.ആർ.ബി.

ഡി .വൈ .എസ് .പി. ഡി. സി . ആർ . ബി. കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspdcrbktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812564028
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

ഡി.വൈ.എസ്.പി. ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്

ഡി .വൈ .എസ് .പി ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspcdktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812562304
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

ഡി.വൈ.എസ്.പി. നാർക്കോട്ടിക് സെൽ

ഡി .വൈ .എസ് .പി നാർക്കോട്ടിക് സെൽ, കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspnrctcktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04812562304
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

ഡി.വൈ.എസ്.പി. പാലാ

ഡി വൈ എസ് പി പാലാ, പാലാ പി.ഓ. കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dysppalaktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04822210888
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686575

ഡി.വൈ.എസ്.പി. വൈക്കം

ഡി വൈ എസ് പി വൈക്കം, വൈക്കം പി.ഓ. കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspvykmktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04829231332
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686141

ഡി.വൈ.എസ്.പി. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്

ഡി .വൈ .എസ് .പി സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്, കളക്ടറേറ്റ് പി .ഒ . കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : dyspsbktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 042812564770
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686002

തലയോലപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

തലയോലപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shotlpbktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04829239200
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686605

തിടനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

തിടനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

ഇ-മെയില്‍ : shotidndpsktm[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഫോണ്‍ : 04828235295
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kottayam.keralapolice.gov.in/
വിഭാഗം / തരം: ക്രമസമാധാനം
Pincode: 686123