അടയ്ക്കുക

വൈദ്യുതി

അതിരമ്പുഴ, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeksebapza[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2732499

അയ്മനം, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeesaymanam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2515836

അയർക്കുന്നം, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeesakm[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2542354

ഈരാറ്റുപേട്ട കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : esepta[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-272448

എ ഇ ഇ കെ എസ് ഇ ബി ഈരാറ്റുപേട്ട സബ് ഡിവിഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeeesderattupetta[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-272448

എ ഇ ഇ കെ എസ് ഇ ബി പാലാ സബ് ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : ksebpkd[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-212477

എ ഇ ഇ, കെ എസ് ഇ ബി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സബ് ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : aekply[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-202308

എ ഇ ഇ, കെ എസ് ഇ ബി പൊന്‍കുന്നം സബ് ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : aeeponkunnam[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-221358

എ ഇ ഇ, കെ എസ് ഇ ബി രാമപുരം സബ് ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : cksvempally[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-260254

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ കെ എസ് ഇ ബി

പാലാ ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : electricaldivisionpala[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-212802