അടയ്ക്കുക

വൈദ്യുതി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍, കെ എസ് ഇ ബി

പൊന്‍കുന്നം ഡിവിഷന്‍

ഇ-മെയില്‍ : eepkm[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-221380

എരുമേലി കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeerumely[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-210398

ഏറ്റുമാനൂർ, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeetrksebetr[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2535510

കടുത്തുരുത്തി, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : ksebkdy[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04829-282409

കറുകച്ചാൽ, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeksebkarukachal[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2485123

കസ്റ്റമർ കെയർ കെ എസ് ഇ ബി

ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1912 1912, 0471-2555544 (കേരളത്തിനു പുറത്തു നിന്നും )

ഫോണ്‍ : 0471-2555544

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aekply[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-202308

കിടങ്ങൂര്‍ കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : ksebkdr[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04828-254165

കുമരകം, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : aeeskumarakom[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0481-2524494

കുറവിലങ്ങാട്, കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : ksebkvgd[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04822-230238